Home

Ogólne informacje o projekcie

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Numer projektu: 2019-1-RO01-KA204-063042

Dostarczanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w dziedzinie finansów i kompetencji informatycznych uczniom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji jest niezbędne do poprawy jakości ich życia i samopoczucia. Projekt FIL jest odpowiedzią na problem luki w wiedzy finansowej wynikającej z braków w podstawowych umiejętnościach.

Grupa docelowa


  • edukatorzy osób dorosłych (w tym nie profesjonaliści, pracujący w placówkach kształcenia nieformalnego, ośrodkach kształcenia osób dorosłych, szkołach dla dorosłych, uniwersytetach trzeciego wieku, ośrodkach społecznych, organizacjach wolontariackich, pedagodzy-wolontariusze) pracujący z osobami ze środowisk defaworyzowanych;
  • osoby dorosłe uczące się, ze środowisk defaworyzowanych: osoby mieszkające na terenach odległych; bezrobotni (w tym osoby żyjące w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, kobiety); seniorzy, osoby o niskich kwalifikacjach lub słabo wykształcone

Cele i zadania


  • rozszerzenie kompetencji edukatorów osób dorosłych w zakresie efektywnego nauczania finansów i umiejętności informatycznych, poprzez przygotowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER) zawierających innowacyjny, dostosowany do potrzeb ucznia kurs “Finanse w życiu codziennym”;
  • poprawa potencjału finansowego osób ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez zwiększenie ich umiejętności informatycznych i finansowych, definiowanych jako: “połączenie świadomości, wiedzy, umiejętności, postawy i zachowań niezbędnych do podejmowania rozsądnych decyzji finansowych i ostatecznego osiągnięcia indywidualnego dobrobytu finansowego”.

Partnerzy

CDA – Arad, Rumunia – Koordynator

CWEP – Rzeszów, Polska

FYG CONSULTORES – Walencja, Hiszpania

LABC S.R.L. – Torino, Włochy

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH – Wiedeń, Austria

UNIVERSITY OF THESSALY – UTH – Volos, Grecja