Αρχική σελίδα

Γενικές πληροφορίες για το έργο

Περίοδος υλοποίησης: 01.10.2019 – 30.09.2021

Κωδικός έργου: 2019-1-RO01-KA204-063042

Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για μειονεκτούντες ενήλικες εκπαιδευόμενους στον οικονομικό τομέα και τις ψηφιακές ικανότητες είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας τους. Το έργο FIL αποτελεί μια απάντηση στο πρόβλημα του χάσματος στις οικονομικές γνώσεις που προέρχονται από βασικές ελλείψεις δεξιοτήτων.

Ομάδες-στόχοι


  • Εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται με άτομα από μειονεκτικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των μη επαγγελματιών που εργάζονται στη μη τυπική εκπαίδευση, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας πανεπιστήμια τρίτης ηλικίας, κοινωνικά κέντρα, εθελοντικές οργανώσεις, εκπαιδευτές ενηλίκων-ελεύθεροι επαγγελματίες)
  • Ενήλικες εκπαιδευόμενοι από μειονεκτικές ομάδες: άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, γυναίκες), ηλικιωμένους, άτομα με χαμηλή ειδίκευση ή με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης

Στόχοι


  • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ενηλίκων για την αποτελεσματική διδασκαλία χρηματοοικονομικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) που θα περιέχει ένα καινοτόμο και εξατομικευμένο κύκλο μαθημάτων «Τα οικονομικά στην καθημερινή ζωή»
  • Βελτίωση των οικονομικών δεξιοτήτων σε άτομα από μειονεκτικές ομάδες, μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών και χρηματοοικονομικών τους γνώσεων που περιγράφεται ως: «Ένας συνδυασμός συνειδητοποίησης, γνώσης, απόκτησης δεξιοτήτων, στάσης και συμπεριφοράς απαραίτητων για τη λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων και την επίτευξη ατομικής οικονομικής ευημερίας».

Εταίροι

CDA – Αράντ, Ρουμανία – Συντονιστής

CWEP – Ζέσουφ, Πολωνία

FYG CONSULTORES – Βαλένθια, Ισπανία

LABC S.R.L. – Τορίνο, Ιταλία

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH – Βιέννη, Αυστρία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Π.Θ. – Βόλος, Ελλάδα